Algemene voorwaarden

Irene Poelert (november 2021) per 1 november 2021 Art of Alignment

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, online programma’s en persoonlijke- en groepscoachings programma’s / trajecten die door Irene Poelert worden georganiseerd en aangeboden. Irene Poelert organiseert live evenementen, biedt online programma’s aan en verzorgt coachingsprogramma’s of trajecten, zowel in groepsverband als 1 op 1. Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement, toegang kopen tot een online programma of een coachprogramma / traject aangaan, gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Verwachtingen
Op onze website staat voor elk evenement, online programma of programma/ traject omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Betaling
Jij dient de facturen van Irene Poelert binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Irene Poelert is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien je in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan ben je van rechtswege in verzuim en dan ben je een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Je bent nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Irene Poelert verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Als je in verzuim bent, dan behoudt Irene Poelert zich het recht voor
om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.
Indien je met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Irene Poelert gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Irene Poelert om schadevergoeding te vorderen.

Verhindering live event
Tickets die zijn gekocht voor een Irene Poelert live evenement staan op naam. Tot 14 dagen na aankoop is het mogelijk om een ticket te annuleren. Hiervoor wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Na 14 dagen na aankoop geeft Irene Poelert geen geld terug. Wel is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders. Zie punt hieronder ‘overdragen ticket’. Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, neem dan contact op met ons team op via contact@irenepoelert.nl.

Annulering live event
Als door overmacht een training of workshop niet door kan gaan, zorgt Irene Poelert voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt Irene Poelert ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

Annulering één-op-één of groeps- begeleiding op afspraak, zoals Alignment gesprekken of individuele sessies
In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of alignment gesprekken of andere één op één begeleiding, heb jij (de deelnemer / coachee / mentee) het recht tot uiterlijk 48 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 48 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, ben je de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.
Irene wacht maximaal 8 minuten vanaf de start van een geplande sessie. Ben je binnen deze tijd niet in de sessie, komt deze te vervallen.

Annulering online programma
Je annulering van het online programma dient schriftelijk gedaan te worden en binnen 15 dagen na aanmelding binnen te zijn, inclusief het tonen van de gemaakte opdrachten uit de eerste 2 modules. Alleen dan krijg je de volledige investering retour. Bij annulering na 15
dagen na aanmelding ben je de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten
Indien de overeenkomst een langlopend programma of traject van meerdere vooraf overeengekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door jou als coachee / mentee vóór aanvang van het traject dat je tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos kunt annuleren, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste sessie ben je de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Irene Poelert aanleiding is om anderszins overeen te komen.
Annulering dient uitsluitend per – door Irene Poelert bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Irene Poelert.

Geschillen
Onverhoopte geschillen worden afgehandeld volgens het Nederlands recht.

Overdragen ticket
Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 5 dagen voor het evenement. Voor het overdragen van een ticket wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Neem in dit geval contact op met ons team op via contact@irenepoelert.nl

Wijziging evenement
Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal Irene Poelert elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Irene Poelert zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.

Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Irene Poelert hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.
Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

Beeld- en portretrechten
Irene Poelert kan tijdens evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Irene Poelert heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan Irene Poelert om deze beelden te kunnen gebruiken.

Gezondheid
Wanneer je deelneemt aan een evenement dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij Irene Poelert.

Aansprakelijkheid
Irene Poelert doet er alles aan om live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Irene Poelert is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een evenement, online programma of coachpragramma / traject is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Irene Poelert kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Onze live evenementen en (online) coachingprogramma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te empoweren zodat je een gelukkig en vrij leven kunt creëren, met een succesvolle rol in je bedrijf. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis en informatie is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

Alle producten en diensten die Irene Poelert aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in een programma, traject live event, masterclass, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij).

Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (Irene Poelert) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Kortom: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

Gedragsregels
Om onze live evenementen ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wij behouden ons het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen indien;

  • je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt
  • je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van Irene Poelert,
  • je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt
  • je het evenement op welke wijze dan ook verstoort
  • je tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt*
    In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)

Dank dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen!